MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Wyniki finansowe FCA i Groupe PSA za rok 2020

Mocne wyniki w 2020 roku

W następstwie utworzenia Stellantis N.V. w wyniku sfinalizowania transgranicznego połączenia prawnego Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) i Peugeot SA (PSA) w dniu 16 stycznia 2021 r., poniższe dane przedstawiają informacje o zyskach z dotychczasowej działalności FCA i PSA za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

 

FCA informuje o mocnych wynikach za cały rok 2020 pomimo wpływu COVID-19:

  • Skorygowany EBIT * w wysokości 3,7 mld euro z marżą 4,3%
  • Zysk netto na progu rentowności przy skorygowanym zysku netto w wysokości 1,9 mld euro
  • Dodatnie wolne przepływy pieniężne w pionie przemysłowym* na poziomie 0,6 mld euro

 

FCA odnotował rekordowe wyniki w Q4 2020:

  • Rekordowe wyniki Grupy i Ameryki Północnej za czwarty kwartał, odpowiednio ze skorygowanym wynikiem EBIT w wysokości 2,3 mld euro i 2,2 mld euro oraz marżami w wysokości 8,2% i 11,6%, przy rentowności wszystkich regionów i Maserati
  • Silne wolne przepływy pieniężne w pionie przemysłowym na poziomie 3,9 mld euro
Wysoka rentowność w 2020 r. pomimo COVID-19
ze skorygowaną marżą operacyjną pionu motoryzacyjnego na poziomie 7,1%:

• 7,1% skorygowana marża operacyjna* pionu motoryzacyjnego na poziomie 3,4 mld euro

• 9,4% skorygowana marża operacyjna pionu motoryzacyjnego na rekordowym poziomie za II półrocze

• Wynik netto udziału Grupy na poziomie 2,2 mld euro

• 2,7 mld euro wolnych przepływów pieniężnych w pionie motoryzacyjnym*

• 13,2 mld euro pozycja finansowa netto pionu motoryzacyjnego*

 

„Te wyniki pokazują stabilność Stellantis, powstałej z połączenia dwóch silnych firm w dobrej kondycji. Stellantis znakomicie rozpoczyna działalność i jest w pełni skoncentrowana na pełnym osiągnięciu obiecanych synergii”.

– Carlos Tavares, dyrektor generalny Stellantis

Zgodnie z poprawką do Umowy o Połączeniu z 20 września, Zarząd zatwierdził wypłatę w wysokości 1,0 mld euro(1) dla akcjonariuszy, z zastrzeżeniem zgody akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu w dniu 15 kwietnia.

Perspektywy branżowe 2021 r. (2): Ameryka Północna +8%, Ameryka Południowa +20%, Europa +10%, Bliski Wschód i Afryka +3%, Indie i Azja i Pacyfik +3% oraz Chiny +5%

Wytyczne 2021 r. (3): Skorygowana marża zysku operacyjnego w wysokości 5,5-7,5%; przy założeniu braku istotnych przestojów związanych z COVID-19

Kalendarz finansowy:
I kw. ’21 – tylko sprzedaż i przychody – 5 maja ’21
II kw. ’21 – pełne wyniki finansowe – 3 sierpnia ’21
III kw. ’21 – tylko sprzedaż i przychody – 28 października ’21

Wyniki te nie reprezentują skonsolidowanych wyników firmy Stellantis N.V.

3 marca 2021 r. o godzinie 15:30 czasu środkowoeuropejskiego (CET) / 9:30 czasu wschodniego (EST), odbędzie się telekonferencja i transmisja internetowa w celu przedstawienia wyników FCA za czwarty kwartał i cały rok 2020 oraz wyników PSA za cały rok 2020. Telekonferencję będzie można oglądać na żywo , a nagranie będzie później dostępne na stronie internetowej Grupy (https://www.stellantis.com/en). Dokumenty uzupełniające zostaną udostępnione na stronie internetowej Grupy przed telekonferencją.

Należy odnieść się do sekcji „Oświadczenie Safe Harbor” zawartej w dalszej części tego dokumentu.

* Prosimy o zapoznanie się z sekcjami FCA „Uzgodnienia za czwarty kwartał”, „Uzgodnienia na rok budżetowy 2020” i „Uwagi” oraz sekcją „Załącznik” w celu zapoznania się z definicjami dodatkowych miar finansowych odpowiedniej spółki oraz uzgodnieniami z mającymi zastosowanie miernikami MSSF.

NOTY

(1) Porozumienie o połączeniu, zmienione we wrześniu 2020 r., przewidywało potencjalną dystrybucję środków pieniężnych w wysokości 1 mld EUR po zakończeniu połączenia. Rada Dyrektorów postanowiła zaproponować WZA zatwierdzenie specjalnej dystrybucji środków pieniężnych w wysokości 0,32 EUR na akcję zwykłą, odpowiadające łącznej dystrybucji w wysokości około 1 mld EUR (około 1,2 mld USD przeliczone według kursu wymiany podanego przez Europejski Bank Centralny w dniu 26 lutego 2021 r.). Podział będzie podlegał zatwierdzeniu przez WZA, które ma się odbyć 15 kwietnia 2021 r. Przewidywany kalendarz dla MTA, Euronext Paris i NYSE jest następujący: (i) pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy 19 kwietnia 2021 r., (ii) dzień rejestracji prawa do dywidendy 20 kwietnia 2021 r. oraz (iii) dzień płatności 28 kwietnia 2021 r.

21) Źódło: IHS Global Insight, Wards, China Passenger Car Association i szacunki Grupy

(3) Skorygowany zysk (strata) z działalności operacyjnej nie uwzględnia korekt obejmujących restrukturyzację, utratę wartości, odpisy aktualizujące wartość aktywów, zbycie inwestycji oraz nietypowe przychody (koszty) operacyjne, które są uznawane za zdarzenia rzadkie lub odrębne i mają charakter sporadyczny, ponieważ włączenie takich pozycji nie jest uznawane za wskaźnik bieżących wyników operacyjnych Grupy. Wytyczne nie odzwierciedlają wpływu korekt związanych z rachunkowością nabycia lub zmian zasad rachunkowości wymaganych przez MSSF w związku z połączeniem.

OŚWIADCZENIE SAFE HARBOR

Niniejszy dokument, w szczególności odniesienia do „Wytycznych 2021”, zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. W szczególności oświadczenia dotyczące przyszłych wyników finansowych oraz oczekiwań spółki w odniesieniu do osiągnięcia określonych wielkości celów w tym przychodów, wolnych przepływów pieniężnych w sektorze przemysłowym, dostaw pojazdów, inwestycji kapitałowych, kosztów badań i rozwoju oraz innych wydatków w dowolnym przyszłym terminie lub w dowolnym przyszłym okresie są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Oświadczenia te mogą zawierać wyrażenia takie jak  „może”, „będzie”, „przewiduje się”, „powinien”, „zamierza”, „szacuje”, „przewiduje” , „sądzi”, „zgodnie z”, „planuje”, „cel”, „założenie”, „przewidywanie” „prognozowanie”, „oczekiwanie”, „perspektywa, „plan” i inne tym podobne wyrażenia. Oświadczenia wybiegające w przyszłość nie stanowią gwarancji lub obietnicy w zakresie przyszłych wyników. Opierają się raczej na aktualnej wiedzy Grupy, na oczekiwaniach i aktualnych przewidywaniach dotyczących przyszłych zdarzeń i w związku z ich charakterem, podlegają ryzyku i niepewności. Oświadczenia te dotyczą zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą rzeczywiście wystąpić lub nie w przyszłości. Zatem nie należy nadmiernie polegać na tego typu oświadczeniach.

Przyszłe wyniki mogą znacznie różnić się od tych zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości ze względu na szereg czynników, w tym: wpływ pandemii COVID-19, zdolność Grupy do pomyślnego wprowadzenia nowych produktów i utrzymania pewnych ilości dostaw pojazdów; zmiany na globalnych rynkach finansowych i ogólne warunki ekonomiczne; zmiany popytu w  sektorze samochodowym, podlegającym wysokiej cykliczności; zmiany lokalnych warunków ekonomicznych i politycznych, zmiany związane z polityką handlową i nałożenie ceł na poziomie globalnym i regionalnym lub ceł celowych na przemysł motoryzacyjny, wprowadzenie reform podatkowych lub innych zmian w przepisach i regulacjach podatkowych; zdolność Grupy do zwiększenia poziomu penetracji niektórych z ich marek na rynkach światowych; zdolność Grupy do oferowania atrakcyjnych i innowacyjnych produktów; zdolność Grupy do projektowania, produkcji i sprzedaży samochodów o zaawansowanych funkcjach, w tym o zwiększonych możliwościach elektryfikacji, łączności ze światem i autonomicznej jazdy; różnego rodzaju roszczenia, procesy sądowe, dochodzenia rządowe i inne potencjalne źródła odpowiedzialności, w tym postępowania dotyczące odpowiedzialności za jakość produktu, gwarancji na produkty oraz kwestii, dochodzeń i innych działań prawnych związanych z ochroną środowiska; znaczące koszty operacyjne powiązane z przestrzeganiem norm ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy; wysoki poziom konkurencyjności w sektorze samochodowym, który może wzrastać na skutek konsolidacji; ewentualna niezdolność Grupy w zakresie finansowania  niektórych planów emerytalnych; zdolność do dostarczania lub organizowania odpowiedniego dostępu do źródeł finansowania dla dealerów oraz dla klientów detalicznych oraz ryzyko związane z zakładaniem i zarządzaniem spółkami świadczącymi usługi finansowe; zdolność Grupy do dostępu do źródeł finansowania w celu realizacji planu przemysłowego i poprawy działalności, sytuacji finansowej i wyników operacyjnych; znaczące awarie, przerwy w działaniu lub naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych lub elektronicznych systemów sterowania dostępnych w samochodach Grupy; zdolność Grupy do uzyskiwania przewidywanych korzyści z joint venture; zakłócenia spowodowane niestabilnością o charakterze politycznym, społecznym i ekonomicznym; ryzyko związane z relacjami z  pracownikami, dealerami i dostawcami; wzrost kosztów, przerwy w dostawach lub brak surowców; rozwój sytuacji w zakresie stosunków związkowych i przemysłowych oraz przepisów prawa pracy; wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych, ryzyko kredytowe i inne ryzyka rynkowe; ryzyka o charakterze politycznym i napięcia społeczne; trzęsienia ziemi i inne naturalne klęski żywiołowe; niepewność co do tego, czy połączenie zostanie zakończone i w jakim terminie; ryzyko, że działalność FCA i PSA nie zostanie pomyślnie zintegrowana; oraz inne ryzyka i niepewności.

Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie uznaje się za ważne wyłącznie w dniu jego opublikowania, a Grupa nie jest zobowiązana do ich aktualizacji lub publicznej zmiany. Dodatkowe informacje dotyczące Grupy i jej działalności, w tym niektóre czynniki, które mogą mieć istotny wpływ na wyniki Grupy, można znaleźć w dokumentach składanych przez FCA do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (w tym deklaracja rejestracji na formularzu F-4 uznana za obowiązującą 20 listopada 2020 roku), AFM i CONSOB oraz w dokumentach składanych przez PSA do AMF.

Pobierz pełny komunikat >>