• UDOSTĘPNIJ

Nauka

50

studentów
odbyło praktyki
w fabrykach FCA
w 2016 roku

22.

edycja wręczenia nagród dla
dzieci pracowników spółek
FCA i CNH Industrial

3 228

nagród od 1996 r.
na łączną kwotę

11,4 mln zł

344

prace magisterskie
i doktorskie
nagrodzone
od 1997 r.

Praktyki studenckie

Kolejnym obszarem współdziałania ze światem nauki są porozumienia niektórych
spółek Grupy FCA (FCA Poland, Comau Poland, FCA Powertrain
Poland, Magneti Marelli) z największymi uczelniami technicznymi w Polsce,
dotyczące m.in. propagowania nowych technologii przemysłowych i zarządzania
oraz praktyk studenckich w zakładach Grupy FCA. W 2016 roku z tej
możliwości skorzystało w sumie 50 studentów.

Współpraca z Towarzystwem Salezjańskim

Dzięki porozumieniu pomiędzy FCA Poland a Towarzystwem Salezjańskim
z 2009 roku powstał projekt na rzecz młodzieży o nazwie Tech Pro2 (Technical
Professional Program). Uczniowie Zespołu Szkół Salezjańskich mogą
w jego ramach uczyć się serwisować samochody marek FCA na nowoczesnych
urządzeniach i przyrządach diagnostycznych – takich samych, w jakie
wyposażone są autoryzowane warsztaty. Trzyletni program przewiduje
kształcenie zawodowe uczniów przygotowujące ich do pracy.

Współpraca ze szkołami

Spółka FCA Poland podpisała umowy o współpracy z następującymi szkołami: Zespołem Szkół nr 4 w Tychach, Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Branżowego w Oświęcimiu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach oraz Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.

Współpraca obejmuje swoim zakresem organizację kształcenia uczniów w zawodach technik elektryki, elektronik, mechatronik, mechanik, pojazdów samochodowych. Celem współpracy jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, w tym kształcenia praktycznego, poprzez jego powiązanie z rzeczywistymi warunkami pracy. Strony podejmują działania, których efektem jest projektowanie innowacyjnych programów kształcenia i treści szkoleniowych odpowiadających na realne potrzeby rynku pracy, poszerzenie oferty edukacyjnej szkół o wiedzę i praktyczne umiejętności, które ułatwią absolwentom kierunków technik elektryk i technik elektronik kontynuowanie dalszej nauki lub znalezienie pierwszej pracy, zgodnej z kierunkiem wykształcenia.

W ramach porozumienia FCA Poland obejmuje patronatem kierunki: technik elektryki, elektronik, mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych. Zobowiązuje się m.in. do organizacji cyklicznych wizyt zawodoznawczych na terenie FCA Poland dla uczniów, umożliwienia im oraz nauczycielom przedmiotów zawodowych udziału w szkoleniach, prezentacjach i wycieczkach naukowych, dzięki którym mogą oni zapoznać się z nowymi technologiami. W każdym roku szkolnym realizowane są miesięczne praktyki zawodowe na terenie FCA Poland dla uczniów klas trzecich w ww. zawodach. FCA wspiera szkoły w gromadzeniu pomocy dydaktycznych, umożliwia wybranym absolwentom odbycia stażu, a także w niektórych przypadkach, najlepszym uczniom, oferuje zatrudnienie.

Nagrody dla dzieci pracowników

Każdego roku spółki FCA nagradzają dzieci swoich pracowników za bardzo dobre wyniki w nauce. Program ten ustanowił w 1996 roku Zarząd Fiat SpA, a jest on organizowany nie tylko we Włoszech, ale też w krajach, w których znajdują się zakłady FCA. Oprócz Polski są wśród nich: Argentyna, Belgia, Brazylia, Chiny, Czechy, Francja, Hiszpania, Indie, Kanada, Meksyk, Niemcy, Portugalia, Serbia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Wielka Brytania oraz Włochy.
Przedsiębiorstwo w ten sposób od lat nagradza wiedzę, zaangażowanie i determinację młodych ludzi, umacniając poczucie przynależności do Grupy. Dotychczas, w 22 edycjach konkursu, przyznano w naszym kraju 3 228 nagród o łącznej wartości ponad 11,4 mln złotych.

Współpraca ze światem nauki

W ramach porozumienia zawartego w 1997 r. spółki Grupy FCA współpracują z trzema uczelniami technicznymi: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Jednym z elementów tej współpracy jest Konkurs o Nagrodę FCA, który ma na celu inicjowanie oraz promowanie prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Spółki FCA corocznie przesyłają do uczelni listę zagadnień, które następie są realizowane przez zainteresowanych studentów i doktorantów. Uczelnie zgłaszają do konkursu najlepsze prace dyplomowe i doktorskie. Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele FCA oraz Centrum Badawczego Fiata, wyłania spośród nich te, które swoją tematyką najlepiej rozwijają przedstawione zagadnienia. Autorzy zwycięskich prac otrzymują nagrody pieniężne fundowane przez spółki Grupy FCA. W 2015 r. zorganizowano także pierwszą edycję specjalnej Nagrody im. Giovanniego Angielliego przyznawaną przez CRF za najlepszą pracę wśród nagrodzonych w Konkursie o Nagrodę FCA. W 2018 roku nagrodzono 13 prac. Od początku istnienia konkursu nagrodzono 344 prace. FCA w Polsce wyasygnował na ten cel kwotę 1,5 miliona zł.