MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Nauka

XXII edycja

konkursu nagród dla dzieci pracowników spółek FCA i CNH Industrialw 2018 r.

3 228

nagród od 1996 r.
na łączną kwotę

11,4 mln zł

344

prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie, habilitacyjne nagrodzone od 1997 r.

95

studentów odbyło praktyki w fabrykach FCA

Praktyki studenckie

Kolejnym obszarem współdziałania ze światem nauki są porozumienia spółek FCA z największymi uczelniami technicznymi, dotyczące m.in. propagowania nowych technologii przemysłowych i zarządzania oraz praktyk studenckich w zakładach Grupy. W 2018 roku z tej możliwości skorzystało w sumie 95 studentów.

Współpraca z Towarzystwem Salezjańskim

Dzięki porozumieniu z 2009 roku pomiędzy FCA Poland a Towarzystwem Salezjańskim powstał projekt na rzecz młodzieży o nazwie Tech Pro2 ( Te chnical Professional Program). Uczniowie Zespołu Szkół Salezjańskich mogą w jego ramach uczyć się serwisować samochody marek FCA na nowoczesnych urządzeniach i przyrządach diagnostycznych – takich samych, w ja-kie wyposażone są autoryzowane warsztaty. Trzyletni program przewiduje kształcenie zawodowe uczniów przygotowujące ich do pracy

Współpraca ze światem nauki

W ramach porozumienia zawartego w 1997 r. spółki Grupy FCA współpracują z trzema uczelniami technicznymi: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Jednym z elementów tej współpracy jest Konkurs o Nagrodę FCA. W jego ramach spółki FCA corocznie przesyłają uczelniom listę zagadnień, które są realizowane przez studentów i doktorantów. Uczelnie zgłaszają do konkursu najlepsze prace dyplomowe i doktorskie. Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele FCA oraz Centrum Badawczego Fiata, wyłania i nagradza finansowo spośród nich te, które w pełni rozwijają przedstawione zagadnienia. W 2015 r. zorganizowano także pierwszą edycję specjalnej Nagrody im. Giovanniego Agnelliego przyznawaną przez CRF za najlepszą pracę wśród nagrodzonych w Konkursie o Nagrodę FCA. W 2018 r. wyróżniono 13 prac, a od początku istnienia konkursu 344 prace. Spółki FCA w Polsce wyasygnowały na ten cel kwotę 1,5 mln zł. FCA Poland wspiera także szkoły średnie. Wyrazem tego jest umowa o współpracy z wybranymi szkołami w Tychach, Oświęcimiu, Mysłowicach i w Bielsku-Białej. Jej celem jest podniesienie jakości kształcenia w zawodach: elektryk, elektronik, mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych poprzez m.in. praktyki w za-kładzie. FCA wspiera szkoły w gromadzeniu pomocy dydaktycznych, umożliwia absolwentom odbycie stażu, a niektórym oferuje także zatrudnienie

Nagrody dla dzieci pracowników

Każdego roku spółki FCA nagradzają dzieci swoich pracowników za bardzo dobre wyniki w nauce. Program ten ustanowił w 1996 roku Zarząd Fiat SpA, a jest on organizowany nie tylko we Włoszech, ale też w krajach, w których znajdują się zakłady FCA. Przedsiębiorstwo w ten sposób od lat nagradza wiedzę, zaangażowanie i determinację młodych ludzi, umacniając poczucie przynależności do Grupy. Dotychczas, w 22 edycjach konkursu, przyznano w naszym kraju 3 228 nagród o łącznej wartości 11,4 mln złotych.