• UDOSTĘPNIJ

Bezpieczeństwo pracy

W zakresie bezpieczeństwa pracy nadrzędnym celem spółek FCA jest
realizacja inicjatyw i działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz zaangażowanie pracowników w zapobieganie zagrożeniom,
również poprzez kształtowanie wśród nich postaw i zachowań
gwarantujących najlepsze wyniki na tym polu.

FCA Poland S.A., świadom odpowiedzialności za wpływ procesów produkcyjnych
na środowisko pracy, otoczenie zewnętrzne oraz wymagań stawianych przez prawo, uznaje, iż:

  • działania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony przeciwpożarowej są ściśle powiązane z wykonywaną pracą i nie mogą być traktowane oddzielnie;
  • promowanie powyższych działań jest podstawowym zadaniem każdego kierownika i pracownika na wszystkich poziomach organizacji;
  • prowadzenie szkoleń oraz szeroko pojęta informacja jest integralną częścią poszerzania wiedzy i umiejętności pracownika.

Wyrazem tego są realizowane inwestycje, jak również działania umacniające wśród pracowników FCA Poland S.A. i personelu firm działających na terenie przedsiębiorstwa, kulturę bezpiecznej pracy z równoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego.

W zarządzaniu bezpieczeństwem pracy, wykorzystując metody i narzędzia Filaru Safety World Class Manufacturing, Spółka propaguje wśród swoich pracowników proaktywne postawy ukierunkowane na codzienną poprawę warunków na stanowiskach pracy, gdzie szczególną rolę odgrywa powołana w połowie 2013 r. funkcja Kapitana Bezpieczeństwa oraz uruchomiony
w 2016r. system dynamicznej oceny ryzyk elementarnych w każdym zespole technologicznym. W roku 2018 system ten został zmodyfikowany i zoptymalizowany przyjmując formę aplikacji elektronicznej, która ułatwia zarządzanie bezpieczeństwem w obszarach zespołów technologicznych Zakładu.

Przeprowadzony we wrześniu 2018 roku, przez firmę Det Norske Veritas GL, Audyt Nadzoru Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy potwierdził pełną zgodność FCA Poland S.A. z wymaganiami normy OHSAS 18001:2007.

W 2018 r. na bezpieczeństwo i higienę pracy Spółka przeznaczyła 17,5 mln zł (7321 zł/prac.). Były one ukierunkowane na:

  • poprawę i utrzymanie stanu technicznego maszyn, obiektów, pomieszczeń pracy, infrastruktury drogowej (7,8 mln zł);
  • bieżące utrzymanie pomieszczeń pracy (4,6 mln zł);
  • zapewnienie pracownikom właściwej odzieży roboczej i ochron indywidualnych (3,4 mln zł);
  • ochronę zdrowia pracowników (1,0 mln zł);
  • wydawane pracownikom środki czystości i napoje (0,7 mln zł).

Od kilku lat systematycznie spada w FCA Poland S.A. wskaźnik częstotliwości absencyjnych wypadków przy pracy na 100 tys. rbg, który w latach 2005-2018 obniżył się z 0,52 do 0,16
tj. o 70%. Zmniejszeniu uległ wskaźnik absencji (liczba dni straconych wskutek wypadków przy pracy/1000 rbg.), który w latach 2005-2018 obniżył się z 0,17 do 0,12.

Wszystkie działania inicjowane przez management Spółki, a także autonomicznie przez jej pracowników, umożliwiły osiągnięcie wysokich wyników w zarządzaniu bezpieczeństwem.