MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Polityka Środowiskowa

Określone w Kodeksie Postępowania Grupy FCA pryncypia „Polityki Środowiskowej” nakładają na każdą spółkę Grupy FCA i jej zakłady produkcyjne odpowiedzialność za wpływ produktów i procesów produkcyjnych na środowisko oraz zmuszają do podejmowania wszelkich środków celem eliminowania negatywnych dla środowiska skutków ich działalności poprzez:

  • przestrzeganie standardów środowiskowych stosując substancje i materiały przyjazne środowisku;
  • optymalizację wykorzystania zasobów na etapie projektowania wyrobów i procesów;
  • wytwarzanie produktów i stosowanie procesów jak najbardziej kompatybilnych
    ze środowiskiem, uwzględniając wpływ jaki wywierają na środowisko;
  • unikanie marnotrawstwa i segregację odpadów umożliwiającą późniejszy recykling,
  • systematyczne zmniejszanie wskaźników obrazujących negatywne oddziaływanie procesu produkcji samochodów na środowisko.

Zarządzanie tym obszarem w Spółce odbywa się zgodnie z normą ISO 14001:2015, będącą narzędziem spójności organizacyjnej i proceduralnej.

FCA Poland S.A. uzyskała Certyfikat zgodności z normą EN ISO 14001 już w 2001 roku, natomiast w 2002 roku otrzymała Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który potwierdził zgodność zarządzania FCA Poland S.A. w zakresie Jakości, Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z wymaganiami norm: EN ISO 9001 (zarządzanie jakością), EN ISO 14001 (zarządzanie środowiskiem), PN-N 18001 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy). Przeprowadzony w FCA Poland S.A., we wrześniu 2018 r., przez Det Norske Veritas GL audyt nadzoru Systemu Zarządzania Środowiskiem potwierdził jego pełną zgodność z wymaganiami normy EN ISO 14001: 2015.

W zakresie rozwoju i doskonalenia ww. Systemów Zarządzania w roku 2018 należy odnotować dalszy rozwój wdrożonego i certyfikowanego w 2012 r. systemu zarządzania energią, zgodnie
z normą EN ISO 50001: 2011. Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej i zarządzania energią wpisują się w priorytetowe zadanie Zakładu również z uwagi na długoterminowe cele działalności Filaru Środowiska i Zarządzania Energią, wg metodologii WCM. W latach 2006-2018 zredukowano zużycie energii o 23,6 %, w przeliczeniu na 1 wyprodukowany samochód.