MENU
  • UDOSTĘPNIJ

System Zarządzania Środowiskiem

Zarządzanie środowiskowe w FCA Poland S.A. jest zintegrowane z każdą inicjatywą Spółki. Standardem działania FCA Poland S.A. jest prowadzenie wszystkich procesów z poszanowaniem środowiska naturalnego przy jednoczesnym zapewnieniu coraz wyższej jakości wyrobów i usług. Wyrazem tego są inwestycje oraz działania nakierowane na rozwijanie i ugruntowanie wśród pracowników, jak i personelu firm działających na terenie przedsiębiorstwa Spółki, kultury pracy w bezpiecznym i ekologicznym środowisku.

W 2018 r. na działania związane z ochroną środowiska FCA Poland S.A. wydała 6,9 mln zł, tj. 26,73 zł/sam. Spośród realizowanych w 2018 r. najważniejszych działań należy wymienić:

  • gospodarka odpadami oraz utylizacja odpadów (1 805 tys. zł),
  • opłaty środowiskowe (opłaty za emisję do atmosfery i składowanie odpadów, badanie środowiska pracy, pomiary, pomiary z piezometrów (947 tys. zł),
  • sadzenie drzew i krzewów (377 tys. zł),
  • pomiary: emisji do atmosfery – Lakiernia A i B, Montaż, Spawalnia, hałasu zewnętrznego, stężeń rozpuszczalników na Lakierni (710 tys. zł),
  • modernizacja instalacji do pomiaru ciągłego emisji LZO na Lakierni A (416 tys. zł),

Celem sprawdzenia zgodności metod pracy i zachowań z zasadami polityki Spółki, realizowany jest program systematycznych, okresowych audytów wewnętrznych i zewnętrznych.