MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Odpowiedzialność wobec środowiska

100%

odpadów
niebezpiecznych
poddawane jest
recyklingowi
lub neutralizacji

o 35%

zmniejszono ilość
wytwarzanych ścieków
w latach 2006-2018

o 34%

zmniejszono zużycie wody
do celów technologicznych
w latach 2006-2018

Odpowiedzialność FCA Poland S.A. wobec środowiska

Spółki Grupy FCA i jej zakłady odpowiadają za wpływ swoich produktów i proce-sów produkcyjnych na środowisko naturalne i czynią wszystko, aby zmniejszyć ich uciążliwość. Pomocne w osiąganiu tych celów są: przestrzeganie standardów środowiskowych, stosowanie surowców i materiałów przyjaznych środo-wisku, optymalizacja wykorzystania zasobów na etapie projektowania wyrobów i procesów, wytwarzanie produktów i stosowanie procesów jak najbardziej kompatybilnych ze środowiskiem, unikanie marnotrawstwa i segregacja odpadów umożliwiająca późniejszy recykling. Podstawą zarządzania tym obszarem w fa-brykach jest norma ISO 14001 będąca narzędziem spójności organizacyjnej i proceduralnej, a stosowane przepisy i normy odpowiadają najwyższym stan-dardom światowym. Od 2002 roku firma intensywnie zaangażowała się w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W 2012 r. FCA Poland Zakład Tychy, jako pierwsza pol-ska fabryka w Grupie FCA, wdrożyła także system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001. Efektem całokształtu działań w tym zakresie jest osiągnięta w latach 2002 do 2018 redukcja zużycia energii o 23,6% w przeliczeniu na jeden samochód. Uzyskanie tak dobrych wyników było możliwe dzięki identyfikacji strat, a także zwiększaniu świadomości pracowników i angażowaniu ich w projekty związane z oszczędzaniem energii. W latach 2006-2018 FCA Poland Zakład Tychy konsekwentnie zmniejszał negatywne oddziaływanie na środowisko, osiągając poniższe rezultaty: o 28% zredukowano ilość wytwarzanych w procesie produkcyjnym odpadów ogółem w przeliczeniu na samochód (od 2008 r. wszystkie niebezpieczne odpady są poddawane recyklingowi lub neutralizacji i żaden nie jest składowany). O 35% zmniejszono ilość ścieków oraz o 34% zużycie wody do celów technologicznych. Emisja do atmosfery LZO (lotnych związków organicznych) z procesu malowania nadwozi jest systematycznie obniżana i jest znacznie niższa od wartości dopuszczalnych. Emisja CO2 w przeliczeniu na samochód zmniejszyła się w ostatnich 12 latach o 28%.