MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego oferty akcji Stellantis.

WAŻNA INFORMACJA.

Zapoznając się z niniejszą informacją prasową, odbiorca przyjmuje następujące ograniczenia i zastrzeżenia:

Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i nie ma na celu ani nie stanowi złożenia oferty, ani zaproszenia do wymiany lub sprzedaży, ani wezwania do zapisu lub kupna, ani zaproszenia do wymiany, nabycia lub zapisu, w odniesieniu do jakichkolwiek opisanych w nim papierów wartościowych, części działalności lub aktywów, ani żadnych innych udziałów, ani zabiegania o głos lub zatwierdzenie w jakimkolwiek systemie prawnym w związku z proponowaną transakcją lub inną sprawą; nie nastąpi też żadna sprzedaż, emisja ani transfer papierów wartościowych w żadnym systemie prawnym wbrew właściwym przepisom prawa. Niniejszy komunikat nie powinien być interpretowany w jakikolwiek sposób jako rekomendacja dla jego odbiorcy.

Niniejszy komunikat nie stanowi prospektu, oświadczenia o ujawnieniu produktów ani innego dokumentu ofertowego w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Oferta papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych w związku z transakcją połączenia podmiotów zostanie złożona wyłącznie w formie prospektu emisyjnego, który stanowi część skutecznego oświadczenia o rejestracji składanego do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”). Akcjonariuszom Peugeot S.A., („PSA”) i Fiat Chrysler Automobiles N.V. („FCA”), którzy są obywatelami USA lub mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych, zaleca się zapoznanie się z oświadczeniem o rejestracji, gdy (i pod warunkiem, że) zostanie ono uznane za skuteczne przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, ponieważ będzie ono zawierać ważne informacje dotyczące proponowanej transakcji. Oświadczenie o rejestracji na formularzu F-4 dotyczące połączenia pomiędzy FCA i PSA w drodze fuzji transgranicznej zostało złożone w SEC w dniu 24 lipca 2020 i zaktualizowane 28 września 2020, 5 listopada 2020, 16 listopada 2020 i 18 listopada 2020, ale nie zostało jeszcze uznane za skuteczne. Kopie wszystkich dokumentów złożonych do SEC i dotyczących proponowanej transakcji, dokumentów włączonych poprzez odniesienie oraz wniosków FCA skierowanych do SEC można uzyskać na stronie internetowej SEC pod adresem: http://www.sec.gov. Ponadto skuteczne oświadczenie o rejestracji zostanie nieodpłatnie udostępnione akcjonariuszom w Stanach Zjednoczonych.

 

Vélizy-Villacoublay i Londyn, 20 listopada 2020

 

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego oferty akcji Stellantis.

 

Grupa PSA i Fiat Chrysler Automobiles NV („FCA”) (NYSE: FCAU / MTA: FCA) ogłosiły dzisiaj, że Holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych (Autoriteit Financiële Markten) zatwierdził prospekt emisyjny dotyczący dopuszczenia do notowania i obrotu w Europie akcji spółki FCA („Akcje”), która zmieni nazwę na Stellantis w ramach fuzji transgranicznej. Akcje będą notowane i sprzedawane na giełdzie Mercato Telematico Azionario prowadzonej i zarządzanej przez Borsa Italiana SpA oraz na regulowanym rynku paryskiej giełdy Euronext Paris.

Prospekt emisyjny został przygotowany w celu ubiegania się o dopuszczenie do obrotu i notowania (i) na Mercato Telematico Azionario akcji, które mają zostać wyemitowane w związku z połączeniem transgranicznym, oraz (ii) na Euronext Paris wszystkich akcji, w tym akcji, które mają zostać wyemitowane w ramach połączenia transgranicznego. Akcje, które zostaną wyemitowane w związku z połączeniem transgranicznym będą również notowane na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych („NYSE”).

Prospekt emisyjny jest dostępny na stronie internetowej Grupy PSA (www.groupe-psa.com w zakładce „PSA FCA Merger Project”) oraz na stronie internetowej FCA (www.fcagroup.com w zakładce „Investors” w „FCA i Grupa PSA osiągają porozumienie w sprawie połączenia”).

Prospekt emisyjny zostanie udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Relacje inwestorskie:

FCA

Joe Veltri: +1 248 576 9257
Investor.relations@fcagroup.com

Grupa PSA

Andrea Bandinelli: + 33 6 82 58 86 04
communication-financiere@mpsa.com

 

Więcej informacji:

FCA

Andrea Pallard: +39 335 8737298
andrea.pallard@fcagroup.com

Shawn Morgan: +1 248 760 2621
shawn.morgan@fcagroup.com

Grupa PSA

Bertrand Blaise: +33 6 33 72 61 86
bertrand.blaise@mpsa.com

Pierre Olivier Salmon: +33 6 76 86 45 48
pierreolivier.salmon@mpsa.com

 

FCA.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) jest globalnym producentem samochodów, który projektuje, opracowuje, produkuje i sprzedaje samochody marek, takich, jak Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep®, Lancia, Ram i Maserati. Ponadto świadczy usługi posprzedażne i dostarcza części zamienne pod marką Mopar oraz działa w sektorze komponentów i systemów produkcyjnych pod markami Comau i Teksid. FCA zatrudnia na całym świecie prawie 200 000 pracowników. Aby uzyskać więcej informacji na temat FCA należy odwiedzić stronę www.fcagroup.com

 

Grupa PSA.

Grupa PSA zapewnia użytkownikom wyjątkowe doznania za kierownicą i oferuje rozwiązania z zakresu mobilności, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klienta. Grupa posiada pięć marek motoryzacyjnych – Peugeot, Citroën, DS, Opel i Vauxhall – i oferuje szeroki zakres usług związanych z mobilnością pod marką Free2Move. Plan strategiczny „Push to Pass” stanowi pierwszy krok w kierunku realizacji wizji Grupy, by stać się „globalnym producentem samochodów o najwyższym poziomie efektywności, a także czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie mobilności, utrzymującym trwałe relacje z Klientami”. Jest to jeden z pionierskich innowatorów w dziedzinie samochodów autonomicznych i połączonych ze światem. Jest zaangażowany również w sektor usług finansowych poprzez Banque PSA Finance oraz w produkcję wyposażenia do pojazdów poprzez spółkę Faurecia.

Mediateca: medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA_EN

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI .

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. W szczególności oświadczenia dotyczące przyszłych wyników finansowych oraz oczekiwań FCA i PSA („Strony”) w odniesieniu do osiągnięcia określonych wielkości celów w przyszłych terminach lub okresach są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość. W niektórych przypadkach oświadczenia te mogą zawierać wyrażenia takie jak „może”, „będzie”, „przewiduje się”, „powinien”, „zamierza”, „szacuje”, „przewiduje” , „sądzi”, „zgodnie z”, „planuje”, „cel”, „założenie”, „przewidywanie” „prognozowanie”, „oczekiwanie”, „perspektywa, „plan” i inne tym podobne wyrażenia. Oświadczenia wybiegające w przyszłość nie stanowią gwarancji lub obietnicy w zakresie przyszłych wyników. Opierają się raczej na aktualnej wiedzy obu Stron, na oczekiwaniach i aktualnych przewidywaniach Spółek dotyczących przyszłych zdarzeń i w związku z ich charakterem, podlegają ryzyku i niepewności. Oświadczenia te dotyczą zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą rzeczywiście wystąpić lub nie w przyszłości. Zatem nie należy nadmiernie polegać na tego typu oświadczeniach. Przyszłe wyniki mogą znacznie różnić się od tych zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości ze względu na szereg czynników, w tym: wpływ pandemii COVID-19, zdolność PSA i FCA i/lub wspólnej grupy wynikającą z proponowanej transakcji (wraz ze stronami, „Spółkami”) do pomyślnego wprowadzenia nowych produktów i utrzymania pewnych ilości dostaw pojazdów; zmiany na globalnych rynkach finansowych i ogólne warunki ekonomiczne; zmiany popytu w sektorze samochodowym, podlegającym wysokiej cykliczności; zmiany lokalnych warunków ekonomicznych i politycznych, zmiany związane z polityką handlową i nałożenie ceł na poziomie globalnym i regionalnym lub ceł celowych na przemysł motoryzacyjny, wprowadzenie reform podatkowych lub innych zmian w przepisach i regulacjach podatkowych; zdolność Spółek do zwiększenia poziomu penetracji niektórych z ich marek na rynkach światowych; zdolność Spółek do oferowania atrakcyjnych i innowacyjnych produktów; zdolność Spółek do projektowania, produkcji i sprzedaży samochodów o zaawansowanych funkcjach, w tym o zwiększonych możliwościach elektryfikacji, łączności ze światem i autonomicznej jazdy; różnego rodzaju reklamacje, działania prawne i inne potencjalne źródła odpowiedzialności, w tym postępowania dotyczące odpowiedzialności za jakość produktu, gwarancji na produkty oraz kwestii, dochodzeń i innych działań prawnych związanych z ochroną środowiska; znaczące koszty operacyjne powiązane z przestrzeganiem norm ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy; wysoki poziom konkurencyjności w sektorze samochodowym, który może wzrastać na skutek konsolidacji; ewentualna niezdolność Spółek w zakresie finansowania niektórych planów emerytalnych; zdolność do dostarczania lub organizowania odpowiedniego dostępu do źródeł finansowania dla dealerów oraz dla Klientów detalicznych oraz ryzyko związane z zakładaniem i zarządzaniem spółkami świadczącymi usługi finansowe; zdolność Grupy do dostępu do źródeł finansowania w celu realizacji planu przemysłowego Spółek i poprawy działalności, sytuacji finansowej i wyników operacyjnych; znaczące awarie, przerwy w działaniu lub naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych lub elektronicznych systemów sterowania dostępnych w samochodach Spółek; zdolność Spółek do uzyskiwania przewidywanych korzyści z joint venture; zakłócenia spowodowane niestabilnością o charakterze politycznym, społecznym i ekonomicznym; ryzyko związane z relacjami z pracownikami, dealerami i dostawcami; wzrost kosztów, przerwy w dostawach lub brak surowców; rozwój sytuacji w zakresie stosunków związkowych i przemysłowych oraz przepisów prawa pracy; wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych, ryzyko kredytowe i inne ryzyka rynkowe; ryzyka o charakterze politycznym i napięcia społeczne; trzęsienia ziemi i inne naturalne klęski żywiołowe; niepewność co do tego, czy proponowane połączenie zostanie zakończone i w jakim terminie; ryzyko, że ogłoszenie proponowanego połączenia może utrudnić Stronom nawiązanie lub utrzymanie stosunków z ich pracownikami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi lub agencjami rządowymi; ryzyko negatywnego wpływu na działalność Stron w okresie proponowanego połączenia; ryzyko związane ze zezwoleniami od organów regulacyjnych potrzebnymi do połączenia; ryzyko, że działalność FCA i PSA nie zostanie pomyślnie zintegrowana; oraz inne ryzyka i niepewności.

Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie uznaje się za ważne wyłącznie w dniu jego opublikowania, a Strony nie są zobowiązane do ich aktualizacji lub publicznej zmiany. Dodatkowe informacje dotyczące Stron i ich działalności, w tym niektóre czynniki, które mogą mieć istotny wpływ na wyniki Stron, można znaleźć w dokumentach składanych przez FCA do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (w tym deklaracja rejestracji na formularzu F-4 złożona w SEC 24 lipca 2020 i zaktualizowana 28 września 2020, 5 listopada i 16 listopada i 18 listopada 2020 roku), AFM i CONSOB oraz w dokumentach składanych przez PSA do AMF.