MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Wchodzą w życie nowa nazwa i nowy ład korporacyjny Stellantis.

Lijnden, 17 stycznia 2021 r.

Spółka Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) („Stellantis”) ogłosiła dzisiaj, że po zakończeniu fuzji Peugeot SA („Groupe PSA”) i Fiat Chrysler Automobiles NV („FCA”) w dniu 16 stycznia 2021 r., nastąpiła zmiana nazwy połączonego podmiotu na „Stellantis”, powołano Członków Zarządu Stellantis oraz weszły w życie statuty spółki Stellantis.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Zarząd Stellantis składa się z dwóch dyrektorów wykonawczych, Johna Elkanna (prezes zarządu) i Carlosa Tavaresa (dyrektor generalny, CEO) i dziewięciu dyrektorów niewykonawczych: Robert Peugeot (wiceprezes zarządu), Henri de Castries (starszy niezależny dyrektor, w charakterze Voorzitter zgodnie z prawem holenderskim), Andrea Agnelli, Fiona Clare Cicconi, Nicolas Dufourcq, Ann Frances Godbehere, Wan Ling Martello, Jacques de Saint-Exupéry i Kevin Scott.

Ponadto, Zarząd Stellantis powołał w dniu dzisiejszym Komitet Audytu (Audit Committee), Komitet ds. Wynagrodzeń (Remuneration Committee) oraz Komitet ds. Ładu Korporacyjnego i Zrównoważonego Rozwoju (Governance and Sustainability Committee,) w następującym składzie. Komitet Audytu: Ann Godbehere (przewodnicząca), Wan Ling Martello i Henri De Castries. Remuneration Committee: Wan Ling Martello (przewodnicząca), Andrea Agnelli, Henri De Castries, Fiona Cicconi i Robert Peugeot. Komitet ds. Ładu Korporacyjnego i Zrównoważonego Rozwoju: Henri De Castries (przewodniczący), Andrea Agnelli, Fiona Cicconi, Nicolas Dufourcq i Kevin Scott.

Stellantis.

Stellantis jest jednym z wiodących światowych producentów samochodów i dostawcą usług w zakresie mobilności, kierującym się jasną wizją: swoboda poruszania się poprzez wykorzystanie wyróżniających się, przystępnych cenowo i niezawodnych rozwiązań w zakresie mobilności. Oprócz bogatego dorobku Grupy i rozległego zasięgu geograficznego, jej największymi atutami są zrównoważone wyniki, bogate doświadczenie oraz talenty jej pracowników pracujących na całym świecie. Stellantis będzie wykorzystywać swoje obszerne i kultowe portfolio marek, założonych przez wizjonerów, którzy włożyli w nie pasję i ducha rywalizacji, rozbrzmiewających do dziś w umysłach pracowników i Klientów. Stellantis dąży do tego, by stać się najlepszym, nie największym, tworząc jednocześnie wartość dodaną dla wszystkich partnerów i dla społeczności, w których działa.

@StellantisStellantisStellantisStellantis

 

Więcej informacji:

Claudio D’AMICO: +39 334 7107828 – claudio.damico@stellantis.com
Karine DOUET: +33 6 61 64 03 83 –karine.douet@stellantis.com
Valérie GILLOT: +33 6 83 92 92 96 – valerie.gillot@stellantis.com
Shawn MORGAN: +1 248 760 2621 – shawn.morgan@stellantis.com

www.stellantis.com

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI.

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. W szczególności oświadczenia dotyczące przyszłych wyników finansowych oraz oczekiwań połączonej Grupy („Grupa”) stworzonej na skutek fuzji FCA i Groupe PSA w odniesieniu do osiągnięcia określonych wielkości celów w przyszłych terminach lub okresach są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość. W niektórych przypadkach oświadczenia te mogą zawierać wyrażenia takie jak „może”, „będzie”, „przewiduje się”, „powinien”, „zamierza”, „szacuje”, „przewiduje” , „sądzi”, „zgodnie z”, „planuje”, „cel”, „założenie”, „przewidywanie” „prognozowanie”, „oczekiwanie”, „perspektywa, „plan” i inne tym podobne wyrażenia. Oświadczenia wybiegające w przyszłość nie stanowią gwarancji lub obietnicy w zakresie przyszłych wyników. Opierają się raczej na aktualnej wiedzy obu Stron, na oczekiwaniach i aktualnych przewidywaniach Spółek dotyczących przyszłych zdarzeń i w związku z ich charakterem, podlegają ryzyku i niepewności. Oświadczenia te dotyczą zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą rzeczywiście wystąpić lub nie w przyszłości. Zatem nie należy nadmiernie polegać na tego typu oświadczeniach.

Przyszłe wyniki mogą znacznie różnić się od tych zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości ze względu na szereg czynników, w tym: wpływ pandemii COVID-19, zdolność Grupy do pomyślnego wprowadzenia nowych produktów i utrzymania pewnych ilości dostaw pojazdów; zmiany na globalnych rynkach finansowych i ogólne warunki ekonomiczne; zmiany popytu w sektorze samochodowym, podlegającym wysokiej cykliczności; zmiany lokalnych warunków ekonomicznych i politycznych, zmiany związane z polityką handlową i nałożenie ceł na poziomie globalnym i regionalnym lub ceł celowych na przemysł motoryzacyjny, wprowadzenie reform podatkowych lub innych zmian w przepisach i regulacjach podatkowych; zdolność Grupy do zwiększenia poziomu penetracji niektórych z ich marek na rynkach światowych; jej zdolność do oferowania atrakcyjnych i innowacyjnych produktów; zdolność Grupy do projektowania, produkcji i sprzedaży samochodów o zaawansowanych funkcjach, w tym o zwiększonych możliwościach elektryfikacji, łączności ze światem i autonomicznej jazdy; różnego rodzaju reklamacje, działania prawne i inne potencjalne źródła odpowiedzialności, w tym postępowania dotyczące odpowiedzialności za jakość produktu, gwarancji na produkty oraz kwestii, dochodzeń i innych działań prawnych związanych z ochroną środowiska; znaczące koszty operacyjne powiązane z przestrzeganiem norm ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy; wysoki poziom konkurencyjności w sektorze samochodowym, który może wzrastać na skutek konsolidacji; ewentualna niezdolność Grupy w zakresie finansowania niektórych planów emerytalnych; zdolność do dostarczania lub organizowania odpowiedniego dostępu do źródeł finansowania dla dealerów oraz dla klientów detalicznych oraz ryzyko związane z zakładaniem i zarządzaniem spółkami świadczącymi usługi finansowe; zdolność Grupy do dostępu do źródeł finansowania w celu realizacji planu przemysłowego Grupy i poprawy działalności, sytuacji finansowej i wyników operacyjnych; znaczące awarie, przerwy w działaniu lub naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych lub elektronicznych systemów sterowania dostępnych w samochodach Grupy; zdolność Grupy do uzyskiwania przewidywanych korzyści z joint venture; zakłócenia spowodowane niestabilnością o charakterze politycznym, społecznym i ekonomicznym; ryzyko związane z relacjami z pracownikami, dealerami i dostawcami; wzrost kosztów, przerwy w dostawach lub brak surowców; rozwój sytuacji w zakresie stosunków związkowych i przemysłowych oraz przepisów prawa pracy; wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych, ryzyko kredytowe i inne ryzyka rynkowe; ryzyka o charakterze politycznym i napięcia społeczne; trzęsienia ziemi i inne naturalne klęski żywiołowe; niepewność co do tego, czy proponowane połączenie zostanie zakończone i w jakim terminie; ryzyko, że ogłoszenie proponowanego połączenia może utrudnić Stronom nawiązanie lub utrzymanie stosunków z ich pracownikami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi lub agencjami rządowymi; ryzyko negatywnego wpływu na działalność Stron w okresie proponowanego połączenia; ryzyko związane ze zezwoleniami od organów regulacyjnych potrzebnymi do połączenia; ryzyko, że działalność FCA i Groupe PSA nie zostanie pomyślnie zintegrowana; oraz inne ryzyka i niepewności.

Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie uznaje się za ważne wyłącznie w dniu jego opublikowania, a Strony nie są zobowiązane do ich aktualizacji lub publicznej zmiany. Dodatkowe informacje dotyczące Grupy i ich działalności, w tym niektóre czynniki, które mogą mieć istotny wpływ na wyniki Grupy, można znaleźć w dokumentach składanych przez FCA do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (w tym deklaracja rejestracji na formularzu F-4 uznana za obowiązującą 20 listopada 2020 roku), AFM i CONSOB oraz w dokumentach składanych przez Groupe PSA do AMF.