MENU
  • UDOSTĘPNIJ

W dniu 4 stycznia 2021 roku odbędą się Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Peugeot S.A. i Fiat Chrysler Automobiles N.V., dotyczące zatwierdzenia fuzji mającej na celu utworzenia spółki Stellantis.

WAŻNA INFORMACJA.

Zapoznając się z niniejszą informacją prasową, odbiorca przyjmuje następujące ograniczenia i zastrzeżenia:

Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i nie ma na celu ani nie stanowi złożenia oferty, ani zaproszenia do wymiany lub sprzedaży, ani wezwania do zapisu lub kupna, ani zaproszenia do wymiany, nabycia lub zapisu, w odniesieniu do jakichkolwiek opisanych w nim papierów wartościowych, części działalności lub aktywów, ani żadnych innych udziałów, ani zabiegania o głos lub zatwierdzenie w jakimkolwiek systemie prawnym w związku z proponowaną transakcją lub inną sprawą; nie nastąpi też żadna sprzedaż, emisja ani transfer papierów wartościowych w żadnym systemie prawnym wbrew właściwym przepisom prawa. Niniejszy komunikat nie powinien być interpretowany w jakikolwiek sposób jako rekomendacja dla jego odbiorcy.

Niniejszy komunikat nie stanowi prospektu, oświadczenia o ujawnieniu produktów ani innego dokumentu ofertowego w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Oferta papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych w związku z transakcją połączenia podmiotów zostanie złożona wyłącznie w formie prospektu emisyjnego, który stanowi część skutecznego oświadczenia o rejestracji składanego do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”). Akcjonariuszom Peugeot S.A., („PSA”) i Fiat Chrysler Automobiles N.V. („FCA”), którzy są obywatelami USA lub mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych, zaleca się zapoznanie się z oświadczeniem o rejestracji, gdy (i pod warunkiem, że) zostanie ono uznane za skuteczne przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, ponieważ będzie ono zawierać ważne informacje dotyczące proponowanej transakcji. Oświadczenie o rejestracji na formularzu F-4 dotyczące połączenia pomiędzy FCA i PSA w drodze fuzji transgranicznej zostało złożone w SEC w dniu 24 lipca 2020 i zaktualizowane 28 września 2020, 5 listopada 2020 i 16 listopada 2020, ale nie zostało jeszcze uznane za skuteczne. Kopie wszystkich dokumentów złożonych do SEC i dotyczących proponowanej transakcji, dokumentów włączonych poprzez odniesienie oraz wniosków FCA skierowanych do SEC można uzyskać na stronie internetowej SEC pod adresem: http://www.sec.gov . Ponadto skuteczne oświadczenie o rejestracji zostanie nieodpłatnie udostępnione akcjonariuszom w Stanach Zjednoczonych.

Vélizy-Villacoublay i Londyn, 18 listopada 2020 r.

 

W dniu 4 stycznia 2021 roku odbędą się Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Peugeot S.A. i Fiat Chrysler Automobiles N.V., dotyczące zatwierdzenia fuzji mającej na celu utworzenia spółki Stellantis.

Fiat Chrysler Automobiles N.V. („FCA”) (NYSE: FCAU/MTA: FCA) i Peugeot S.A. zdecydowały o zwołaniu w poniedziałek 4 stycznia 2021 roku Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, dotyczących zatwierdzenia fuzji powyższych spółek, mającej na celu utworzenie spółki Stellantis, która stanie się czwartym pod względem wielkości producentem samochodów na świecie.

Porządek obrad oraz projekty uchwał, które mają być poddane pod głosowanie akcjonariuszy poszczególnych spółek, jak również warunki udziału w Zgromadzeniu, zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 23 listopada 2020 r. i będą dostępne na stronach internetowych poszczególnych spółek.

Akcjonariusze obu spółek są proszeni o zapoznanie się ze stroną internetową danej spółki w celu uzyskania aktualnych informacji na temat procedur uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Relacje inwestorskie:

FCA

Joe Veltri: +1 248 576 9257
Investor.relations@fcagroup.com

Grupa PSA

Andrea Bandinelli: + 33 6 82 58 86 04
communication-financiere@mpsa.com

 

Więcej informacji:

FCA

Andrea Pallard: +39 335 8737298
andrea.pallard@fcagroup.com

Shawn Morgan: +1 248 760 2621
shawn.morgan@fcagroup.com

Grupa PSA

Bertrand Blaise: +33 6 33 72 61 86
bertrand.blaise@mpsa.com

Pierre Olivier Salmon: +33 6 76 86 45 48
pierreolivier.salmon@mpsa.com

 

FCA.
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) jest globalnym producentem samochodów, który projektuje, opracowuje, produkuje i sprzedaje samochody marek, takich, jak Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep®, Lancia, Ram i Maserati. Ponadto świadczy usługi posprzedażne i dostarcza części zamienne pod marką Mopar oraz działa w sektorze komponentów i systemów produkcyjnych pod markami Comau i Teksid. FCA zatrudnia na całym świecie prawie 200 000 pracowników. Aby uzyskać więcej informacji na temat FCA należy odwiedzić stronę www.fcagroup.com

Grupa PSA.
Grupa PSA zapewnia użytkownikom wyjątkowe doznania za kierownicą i oferuje rozwiązania z zakresu mobilności, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klienta. Grupa posiada pięć marek motoryzacyjnych – Peugeot, Citroën, DS, Opel i Vauxhall – i oferuje szeroki zakres usług związanych z mobilnością pod marką Free2Move. Plan strategiczny „Push to Pass” stanowi pierwszy krok w kierunku realizacji wizji Grupy, by stać się „globalnym producentem samochodów o najwyższym poziomie efektywności, a także czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie mobilności, utrzymującym trwałe relacje z Klientami”. Jest to jeden z pionierskich innowatorów w dziedzinie samochodów autonomicznych i połączonych ze światem. Jest zaangażowany również w sektor usług finansowych poprzez Banque PSA Finance oraz w produkcję wyposażenia do pojazdów poprzez spółkę Faurecia.

Mediateca: medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA_EN

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI.

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. W szczególności oświadczenia dotyczące przyszłych wyników finansowych oraz oczekiwań FCA i PSA („Strony”) w odniesieniu do osiągnięcia określonych wielkości celów w przyszłych terminach lub okresach są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość. W niektórych przypadkach oświadczenia te mogą zawierać wyrażenia takie jak „może”, „będzie”, „przewiduje się”, „powinien”, „zamierza”, „szacuje”, „przewiduje” , „sądzi”, „zgodnie z”, „planuje”, „cel”, „założenie”, „przewidywanie” „prognozowanie”, „oczekiwanie”, „perspektywa, „plan” i inne tym podobne wyrażenia. Oświadczenia wybiegające w przyszłość nie stanowią gwarancji lub obietnicy w zakresie przyszłych wyników. Opierają się raczej na aktualnej wiedzy obu Stron, na oczekiwaniach i aktualnych przewidywaniach Spółek dotyczących przyszłych zdarzeń i w związku z ich charakterem, podlegają ryzyku i niepewności. Oświadczenia te dotyczą zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą rzeczywiście wystąpić lub nie w przyszłości. Zatem nie należy nadmiernie polegać na tego typu oświadczeniach. Przyszłe wyniki mogą znacznie różnić się od tych zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości ze względu na szereg czynników, w tym: wpływ pandemii COVID-19, zdolność PSA i FCA i/lub wspólnej grupy wynikającą z proponowanej transakcji (wraz ze stronami, „Spółkami”) do pomyślnego wprowadzenia nowych produktów i utrzymania pewnych ilości dostaw pojazdów; zmiany na globalnych rynkach finansowych i ogólne warunki ekonomiczne; zmiany popytu w sektorze samochodowym, podlegającym wysokiej cykliczności; zmiany lokalnych warunków ekonomicznych i politycznych, zmiany związane z polityką handlową i nałożenie ceł na poziomie globalnym i regionalnym lub ceł celowych na przemysł motoryzacyjny, wprowadzenie reform podatkowych lub innych zmian w przepisach i regulacjach podatkowych; zdolność Spółek do zwiększenia poziomu penetracji niektórych z ich marek na rynkach światowych; zdolność Spółek do oferowania atrakcyjnych i innowacyjnych produktów; zdolność Spółek do projektowania, produkcji i sprzedaży samochodów o zaawansowanych funkcjach, w tym o zwiększonych możliwościach elektryfikacji, łączności ze światem i autonomicznej jazdy; różnego rodzaju reklamacje, działania prawne i inne potencjalne źródła odpowiedzialności, w tym postępowania dotyczące odpowiedzialności za jakość produktu, gwarancji na produkty oraz kwestii, dochodzeń i innych działań prawnych związanych z ochroną środowiska; znaczące koszty operacyjne powiązane z przestrzeganiem norm ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy; wysoki poziom konkurencyjności w sektorze samochodowym, który może wzrastać na skutek konsolidacji; ewentualna niezdolność Spółek w zakresie finansowania niektórych planów emerytalnych; zdolność do dostarczania lub organizowania odpowiedniego dostępu do źródeł finansowania dla dealerów oraz dla klientów detalicznych oraz ryzyko związane z zakładaniem i zarządzaniem spółkami świadczącymi usługi finansowe; zdolność Grupy do dostępu do źródeł finansowania w celu realizacji planu przemysłowego Spółek i poprawy działalności, sytuacji finansowej i wyników operacyjnych; znaczące awarie, przerwy w działaniu lub naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych lub elektronicznych systemów sterowania dostępnych w samochodach Spółek; zdolność Spółek do uzyskiwania przewidywanych korzyści z joint venture; zakłócenia spowodowane niestabilnością o charakterze politycznym, społecznym i ekonomicznym; ryzyko związane z relacjami z pracownikami, dealerami i dostawcami; wzrost kosztów, przerwy w dostawach lub brak surowców; rozwój sytuacji w zakresie stosunków związkowych i przemysłowych oraz przepisów prawa pracy; wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych, ryzyko kredytowe i inne ryzyka rynkowe; ryzyka o charakterze politycznym i napięcia społeczne; trzęsienia ziemi i inne naturalne klęski żywiołowe; niepewność co do tego, czy proponowane połączenie zostanie zakończone i w jakim terminie; ryzyko, że ogłoszenie proponowanego połączenia może utrudnić Stronom nawiązanie lub utrzymanie stosunków z ich pracownikami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi lub agencjami rządowymi; ryzyko negatywnego wpływu na działalność Stron w okresie proponowanego połączenia; ryzyko związane ze zezwoleniami od organów regulacyjnych potrzebnymi do połączenia; ryzyko, że działalność FCA i PSA nie zostanie pomyślnie zintegrowana; oraz inne ryzyka i niepewności.

Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie uznaje się za ważne wyłącznie w dniu jego opublikowania, a Strony nie są zobowiązane do ich aktualizacji lub publicznej zmiany. Dodatkowe informacje dotyczące Stron i ich działalności, w tym niektóre czynniki, które mogą mieć istotny wpływ na wyniki Stron, można znaleźć w dokumentach składanych przez FCA do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (w tym deklaracja rejestracji na formularzu F-4 złożona w SEC 24 lipca 2020 i zaktualizowana 28 września 2020, 5 listopada i 16 listopada 2020 roku), AFM i CONSOB oraz w dokumentach składanych przez PSA do AMF.