MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Połączenie FCA i Groupe PSA zatwierdzone przez akcjonariuszy: FCA i Groupe PSA planują zakończyć fuzję 16 stycznia 2021 r.

WAŻNA INFORMACJA

Zapoznając się z niniejszą informacją prasową, odbiorca przyjmuje następujące ograniczenia i zastrzeżenia:

Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i nie ma na celu ani nie stanowi złożenia oferty, ani zaproszenia do wymiany lub sprzedaży, ani wezwania do zapisu lub kupna, ani zaproszenia do wymiany, nabycia lub zapisu, w odniesieniu do jakichkolwiek opisanych w nim papierów wartościowych, części działalności lub aktywów, ani żadnych innych udziałów, ani zabiegania o głos lub zatwierdzenie w jakimkolwiek systemie prawnym w związku z proponowaną transakcją lub inną sprawą; nie nastąpi też żadna sprzedaż, emisja ani transfer papierów wartościowych w żadnym systemie prawnym wbrew właściwym przepisom prawa. Niniejszy komunikat nie powinien być interpretowany w jakikolwiek sposób jako rekomendacja dla jego odbiorcy.

Niniejszy komunikat nie stanowi prospektu, oświadczenia o ujawnieniu produktów ani innego dokumentu ofertowego w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Oferta papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych w związku z transakcją połączenia podmiotów zostanie złożona wyłącznie w formie prospektu emisyjnego, który stanowi część skutecznego oświadczenia o rejestracji składanego do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”). Akcjonariuszom Peugeot S.A., („PSA”) i Fiat Chrysler Automobiles N.V. („FCA”), którzy są obywatelami USA lub mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych, zaleca się zapoznanie się z oświadczeniem o rejestracji na formularzu F-4, które zostało jeszcze uznane za skuteczne 20 listopada 2020, ponieważ zawiera ono ważne informacje dotyczące proponowanej transakcji. Oświadczenie o rejestracji na formularzu F-4 złożone w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) w dniu 24 lipca 2020 r., z późniejszymi zmianami, zostało uznane za skuteczne w dniu 20 listopada 2020r. Kopie wszystkich dokumentów złożonych do SEC i dotyczących proponowanej transakcji, dokumentów włączonych poprzez odniesienie oraz wniosków FCA skierowanych do SEC można uzyskać na stronie internetowej SEC pod adresem: http://www.sec.gov. Ponadto, skuteczne oświadczenie o rejestracji zostanie nieodpłatnie udostępnione akcjonariuszom w Stanach Zjednoczonych.

 

Vélizy-Villacoublay i Londyn, 4 stycznia 2021 r.

Połączenie FCA i Groupe PSA zatwierdzone przez akcjonariuszy: FCA i Groupe PSA planują zakończyć fuzję 16 stycznia 2021 r.

Fiat Chrysler Automobiles N.V. („FCA”) (NYSE: FCAU / MTA: FCA) i Peugeot S.A. („Groupe PSA”) informują, że dziś odbyły się Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy poszczególnych spółek, podczas których zatwierdzono przytłaczającą większością głosów (ponad 99% głosów oddanych „za” transakcją) fuzję FCA i Groupe PSA mającą na celu utworzenie spółki Stellantis N.V. („Stellantis”).

Akcjonariusze FCA zatwierdzili również propozycje związane z fuzją, w tym przyjęcie Statutu spółki Stellantis i powołanie proponowanych wcześniej członków Zarządu Stellantis. Wszystkie powyższe ustalenia wchodzą w życie dzień po zakończeniu fuzji. Szczegóły uchwał przekazanych akcjonariuszom oraz wyniki głosowania są dostępne na stronach internetowych FCA i Groupe PSA (www.fcagroup.com; www.groupe-psa.com).

W związku z dzisiejszym zatwierdzeniem akcjonariuszy i otrzymaniem w ciągu ostatniego miesiąca ostatnich wymaganych zezwoleń, w tym przede wszystkim od Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego, FCA i Groupe PSA spodziewają się zakończenia fuzji 16 stycznia 2021 roku.

Akcje zwykłe Stellantis wejdą do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Mediolanie i Euronext w Paryżu w poniedziałek 18 stycznia 2021 roku, a na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku we wtorek 19 stycznia 2021 roku.

Relacje inwestorskie:

FCA

Joe Veltri: +1 248 576 9257
Investor.relations@fcagroup.com

Grupa PSA

Andrea Bandinelli: + 33 6 82 58 86 04
communication-financiere@mpsa.com

 

Więcej informacji:

FCA

Andrea Pallard: +39 335 8737298
andrea.pallard@fcagroup.com

Shawn Morgan: +1 248 760 2621
shawn.morgan@fcagroup.com

Grupa PSA

Bertrand Blaise: +33 6 33 72 61 86
bertrand.blaise@mpsa.com

Pierre Olivier Salmon: +33 6 76 86 45 48
pierreolivier.salmon@mpsa.com

FCA.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) jest globalnym producentem samochodów, który projektuje, opracowuje, produkuje i sprzedaje samochody marek, takich, jak Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep®, Lancia, Ram i Maserati. Ponadto świadczy usługi posprzedażne i dostarcza części zamienne pod marką Mopar oraz działa w sektorze komponentów i systemów produkcyjnych pod markami Comau i Teksid. FCA zatrudnia na całym świecie prawie 200 000 pracowników. Aby uzyskać więcej informacji na temat FCA należy odwiedzić stronę www.fcagroup.com

 

Grupa PSA.
Grupa PSA zapewnia użytkownikom wyjątkowe doznania za kierownicą i oferuje rozwiązania z zakresu mobilności, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klienta. Grupa posiada pięć marek motoryzacyjnych – Peugeot, Citroën, DS, Opel i Vauxhall – i oferuje szeroki zakres usług związanych z mobilnością pod marką Free2Move. Plan strategiczny „Push to Pass” stanowi pierwszy krok w kierunku realizacji wizji Grupy, by stać się „globalnym producentem samochodów o najwyższym poziomie efektywności, a także czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie mobilności, utrzymującym trwałe relacje z Klientami”. Jest to jeden z pionierskich innowatorów w dziedzinie samochodów autonomicznych i połączonych ze światem. Jest zaangażowany również w sektor usług finansowych poprzez Banque PSA Finance oraz w produkcję wyposażenia do pojazdów poprzez spółkę Faurecia.

Mediateca: medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA_EN

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI.
Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. W szczególności oświadczenia dotyczące przyszłych wyników finansowych oraz oczekiwań FCA i PSA („Strony”) w odniesieniu do osiągnięcia określonych wielkości celów w przyszłych terminach lub okresach są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość. W niektórych przypadkach oświadczenia te mogą zawierać wyrażenia takie jak „może”, „będzie”, „przewiduje się”, „powinien”, „zamierza”, „szacuje”, „przewiduje” , „sądzi”, „zgodnie z”, „planuje”, „cel”, „założenie”, „przewidywanie” „prognozowanie”, „oczekiwanie”, „perspektywa, „plan” i inne tym podobne wyrażenia. Oświadczenia wybiegające w przyszłość nie stanowią gwarancji lub obietnicy w zakresie przyszłych wyników. Opierają się raczej na aktualnej wiedzy obu Stron, na oczekiwaniach i aktualnych przewidywaniach Spółek dotyczących przyszłych zdarzeń i w związku z ich charakterem, podlegają ryzyku i niepewności. Oświadczenia te dotyczą zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą rzeczywiście wystąpić lub nie w przyszłości. Zatem nie należy nadmiernie polegać na tego typu oświadczeniach. Przyszłe wyniki mogą znacznie różnić się od tych zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości ze względu na szereg czynników, w tym: wpływ pandemii COVID-19, zdolność PSA i FCA i/lub wspólnej grupy wynikającą z proponowanej transakcji (wraz ze stronami, „Spółkami”) do pomyślnego wprowadzenia nowych produktów i utrzymania pewnych ilości dostaw pojazdów; zmiany na globalnych rynkach finansowych i ogólne warunki ekonomiczne; zmiany popytu w sektorze samochodowym, podlegającym wysokiej cykliczności; zmiany lokalnych warunków ekonomicznych i politycznych, zmiany związane z polityką handlową i nałożenie ceł na poziomie globalnym i regionalnym lub ceł celowych na przemysł motoryzacyjny, wprowadzenie reform podatkowych lub innych zmian w przepisach i regulacjach podatkowych; zdolność Spółek do zwiększenia poziomu penetracji niektórych z ich marek na rynkach światowych; zdolność Spółek do oferowania atrakcyjnych i innowacyjnych produktów; zdolność Spółek do projektowania, produkcji i sprzedaży samochodów o zaawansowanych funkcjach, w tym o zwiększonych możliwościach elektryfikacji, łączności ze światem i autonomicznej jazdy; różnego rodzaju reklamacje, działania prawne i inne potencjalne źródła odpowiedzialności, w tym postępowania dotyczące odpowiedzialności za jakość produktu, gwarancji na produkty oraz kwestii, dochodzeń i innych działań prawnych związanych z ochroną środowiska; znaczące koszty operacyjne powiązane z przestrzeganiem norm ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy; wysoki poziom konkurencyjności w sektorze samochodowym, który może wzrastać na skutek konsolidacji; ewentualna niezdolność Spółek w zakresie finansowania niektórych planów emerytalnych; zdolność do dostarczania lub organizowania odpowiedniego dostępu do źródeł finansowania dla dealerów oraz dla klientów detalicznych oraz ryzyko związane z zakładaniem i zarządzaniem spółkami świadczącymi usługi finansowe; zdolność Grupy do dostępu do źródeł finansowania w celu realizacji planu przemysłowego Spółek i poprawy działalności, sytuacji finansowej i wyników operacyjnych; znaczące awarie, przerwy w działaniu lub naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych lub elektronicznych systemów sterowania dostępnych w samochodach Spółek; zdolność Spółek do uzyskiwania przewidywanych korzyści z joint venture; zakłócenia spowodowane niestabilnością o charakterze politycznym, społecznym i ekonomicznym; ryzyko związane z relacjami z pracownikami, dealerami i dostawcami; wzrost kosztów, przerwy w dostawach lub brak surowców; rozwój sytuacji w zakresie stosunków związkowych i przemysłowych oraz przepisów prawa pracy; wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych, ryzyko kredytowe i inne ryzyka rynkowe; ryzyka o charakterze politycznym i napięcia społeczne; trzęsienia ziemi i inne naturalne klęski żywiołowe; niepewność co do tego, czy proponowane połączenie zostanie zakończone i w jakim terminie; ryzyko, że ogłoszenie proponowanego połączenia może utrudnić Stronom nawiązanie lub utrzymanie stosunków z ich pracownikami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi lub agencjami rządowymi; ryzyko negatywnego wpływu na działalność Stron w okresie proponowanego połączenia; ryzyko związane ze zezwoleniami od organów regulacyjnych potrzebnymi do połączenia; ryzyko, że działalność FCA i PSA nie zostanie pomyślnie zintegrowana; oraz inne ryzyka i niepewności.

Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie uznaje się za ważne wyłącznie w dniu jego opublikowania, a Strony nie są zobowiązane do ich aktualizacji lub publicznej zmiany. Dodatkowe informacje dotyczące Stron i ich działalności, w tym niektóre czynniki, które mogą mieć istotny wpływ na wyniki Stron, można znaleźć w dokumentach składanych przez FCA do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (w tym deklaracja rejestracji na formularzu F-4 złożona w SEC 24 lipca 2020 i zaktualizowana oraz uznana za obowiązującą 20 listopada 2020 roku), AFM i CONSOB oraz w dokumentach składanych przez PSA do AMF.