MENU
 • UDOSTĘPNIJ

Wyniki finansowe FCA za IV kwartał oraz za cały 2016 rok

FCA zamyka 2016 rok rekordowymi wynikami ze skorygowanym o 26% do 6,1 miliardów euro zyskiem EBIT i wzrostem marży o 120 punkty bazowe do 5,5%. Nastąpił wzrost skorygowanego zysku netto o 47% do 2,5 miliardów euro, a zysk netto wyniósł 1,8 miliardów euro. Zadłużenie przemysłowe netto zostało zredukowane do 4,6 miliarda euro. Cele na 2017 rok potwierdzają przekonanie Grupy o realizacji celów na 2018 roku.
 • Sprzedaż samochodów na poziomie globalnym wyniosła łącznie(1) 4.720.000 sztuk, zasadniczo na poziomie poprzedniego roku obrachunkowego. Marka Jeep uzyskała łączny(1) wzrost sprzedaży o 9% co przełożyło się na 1.424.000 sprzedanych samochodów.
 • Przychody netto wyniosły 111 miliardów euro, utrzymując się na poziomie 2015 roku.
 • Skorygowany zysk EBIT(2) wyniósł 6.056 miliona euro, wykazując wzrost o 26% oraz poprawę we wszystkich sektorach w stosunku do 2015 roku.
 • Skorygowany zysk netto(2) wzrósł o 47% do 2.516 milionów euro; zysk netto(3) był równy 1.814 milionów euro, osiągając czysty wzrost w stosunku do 93 milionów euro uzyskanych w 2015 roku.
 • Zadłużenie przemysłowe netto (2) wyniosło 4,6 miliardów euro. Jest to spadek o 0,5 miliarda euro w stosunku do sytuacji z dnia 31 grudnia 2015.
 • Do 6,5% wzrósł udział w rynku (40 punktów bazowych) w Europie; umocniła się pozycja lidera w Brazylii, gdzie osiągnięto udział w rynku na poziomie 18,4%; stabilny udział w rynku na poziomie 12,6% odnotowany został również w USA(4)

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES – Rezultaty finansowe

4 kwartałRok obr.
20162015Zmiana(w milionach euro, za wyjątkiem innych wskazań)20162015(3)Zmiana
1.233 1.257(24) (2)%Ogółem sprzedaż(1)(w tysiącach sztuk) 4.720 4.738 (18)—%
1.155 1.206(51)(4)%Sprzedaż skonsolidowana(1)(w tysiącach sztuk) 4.482 4.602 (120) (3)%
29.719 29.414 305 +1%Przychody netto 111.018 110.595 423 —%
1.549 1.530 19 +1% Skorygowany zysk EBIT(2)6.056 4.794 1.262 +26%
409 196 213+109% Zysk netto1.814 93 1.721 n.z.(5)
539 1.041 (502) (48)% Skorygowany zysk netto(2) 2.516 1.708 808 +47%
0,268 0,129 0,139 +108% EPS rozwodniony (w euro) 1,181 0,055 1,126 n.z.(5)
0,353 0,686 (0,333) (49)% EPS rozwodniony skorygowany(2) (w euro) 1,641 1,122 0,519 +46%
4.585 6.514(6) (1.929) Zadłużenie przemysłowe netto(2) 4.585 5.049 (464)
24.048 25.292(6) (1.244) Zadłużenie 24.048 27.786 (3.738)
23.802 23.197(6) 605 Całkowita dostępna płynność 23.802 24.557 (755)
 SKORYGOWANY ZYSK EBIT
 • Rekordowy rok, dzięki stale utrzymującym się mocnym wynikom w NAFTA i istotnej poprawie wyników we wszystkich pozostałych sektorach, szczególnie w EMEA i Maserati
 • Marża NAFTA wzrosła do 7,4% z 6,4%
 • Marża Maserati (9,7%), w drugim półroczu osiągnęła 12,0%
SKORYGOWANY ZYSK NETTO
 • Poprawa spowodowana przede wszystkim doskonałymi wynikami operac.
 • Zobowiązania finansowe netto spadły o 350 milionów euro do 2 miliardów euro, głównie ze względu na zmniejszenie się zadłużenia brutto
 • Podatki odnoszące się do przychodów wzrosły z 0,7 miliarda euro do 1,5 miliarda euro, głównie ze względu na większe zyski w NAFTA
ZADŁUŻENIE PRZEMYSŁOWE NETTO
 • Redukcja zadłużenia przemysłowego netto, dzięki przede wszystkim generowaniu środków pieniężnych z działalności przemysłowej, które po odjęciu inwestycji na kwotę 8,8 miliarda euro, wyniosło 1,8 miliarda euro
 • Negatywny efekt wynikający z kursu walutowego to 1,1 miliarda euro. Zasadniczo efekt ten można przypisać wzmocnieniu się brazylijskiego reala
 • Dostępna płynność pozostała na mocnym poziomie 23,8 miliarda euro na koniec 2016 roku
CEL NA ROK 2017(7)
 • Przychody netto pomiędzy 115 a 120 miliardami euro
 • Skorygowany zysk EBIT > 7,0 miliardów euro
 • Skorygowany zysk netto > 3,0 miliardy euro
 • Zadłużenie przemysłowe netto < 2,5 miliarda euro>
  1Srzedaż ogółem obejmuje również sprzedaż dokonaną przez skonsolidowane spółki Grupy oraz nieskonsolidowane spółki joint venture , natomiast skonsolidowana sprzedaż globalna obejmuje tylko sprzedaż dokonaną przez spółki skonsolidowane Grupy;2patrz strona 7, aby zapoznać się z uzgodnieniami pomiędzy zyskiem netto Działalności Ciągłej, a skorygowanym zyskiem EBIT oraz zyskiem netto Działalności Ciągłej, a skorygowanym zyskiem netto; patrz strona 8, aby zapoznać się z uzgodnieniami pomiędzy EPS rozwodnionym (Działalność Ciągła) a rozwodnionym skorygowanym EPS oraz pomiędzy Zadłużeniem przemysłowym netto; 3Rezultaty Grupy odnoszą się do Działalności Ciągłej, która wyłącza Ferrari, zgodnie z prezentacją Ferrari- Discontinued Operation za rok obrachunkowy zamknięty na dzień 31 grudnia 2015; 4Dane odnoszące się do sprzedaży odzwierciedlają sprzedaż do klientów finalnych, dla flot i w ograniczonym stopniu dla jednostek bliskich Grupie. Sprzedaż przez sieć do klientów finalnych podawana jest za pośrednictwem nowego systemu pomiaru;5Dana nie ma znaczącego wpływu; 6Na dzień 30 września 2016; 7Dla Skorygowanego zysku EBIT i Skorygowanego zysku netto (dodatkowe pomiary “nie-GAAP”) nie są podawane cele do porównania dla pozycji w budżecie IFRS, ponieważ przychody i zobowiązania wykluczone z tych pozycji w oparciu o zastosowane przez Grupę kryteria są z definicji nieprzewidywalne i niepewne.