MENU
 • UDOSTĘPNIJ

Wyniki FCA za II kwartał 2017

FCA ogłasza rekordowy skorygowany zysk EBIT dla drugiego kwartału, równy 1,9 miliarda euro, o 15% wyższy z marżą wyższą o 90 punktów bazowych, równą 6,7%. 0 52% wzrósł skorygowany zysk netto, do 1,1 miliarda euro, a zysk netto był ponad trzykrotnie wyższy i wyniósł 1,2 miliarda euro. Potwierdzone zostały cele na bieżący rok.
 • Sprzedaż samochodów na poziomie globalnym wyniosła łącznie (1) 1.225.000 sztuk, co oznacza 1% spadek.
 • Przychody netto wyniosły 27,9 miliarda euro i utrzymały się na poziomie drugiego kwartału 2016 roku (spadek o 2% biorąc pod uwagę stały kurs).
 • Skorygowany zysk EBIT wyniósł 1.867 milionów euro, wykazując wzrost o 15%, co zawdzięcza się głównie Maserati oraz wszystkim sektorom, które uzyskały pozytywne wyniki.
 • Rekordowa marża Grupy wyniosła 6,7%. We wszystkich sektorach marża poprawiła się, z rekordowymi wynikami NAFTY na poziomie 8,4% i Maserati na poziomie 14,2%.
 • Skorygowany zysk netto wzrósł o 52%, uzyskując poziom 1.080 milionów euro; zysk netto wzrósł o 260% do 1.155 milionów euro.
 • Zadłużenie przemysłowe netto wyniosło 4,2 miliarda euro, ze spadkiem o 0,9 miliarda euro w porównaniu do marca 2017 roku, dzięki dodatnim przepływom pieniężnym zarządzania operacyjnego.
 • Duża dostępna płynność na poziomie 20 miliardów euro, z zaplanowaną redukcją zadłużenia brutto o 1,4 miliarda euro w kwartale.
1-wsze półroczeREZULTATY FINANSOWE2-gi kwartał
20172016Zmiana(w milionach euro, za wyjątkiem innych wskazań)20172016Zmiana
2.3702.3646Ogółem sprzedaż(1)(w tysiącach sztuk)1.2251.233(8)(1)%
2.2162.261(45)(2)%Sprzedaż skonsolidowana(1)(w tysiącach sztuk)1.1381.175(37)(3)%
55.64454.4631.181+2%Przychody netto27.92527.89332-%
3.4023.007395+13%Skorygowany zysk EBIT(2)1.8671.628239+15%
1.796799997+125%Zysk netto1.155321834+260%
1.7511.237514+42%Skorygowany zysk netto(2)1.080709371+52%
1,1490,5020,647EPS rozwodniony (w euro)0,7370,1990,538
1,1200,7830,337EPS rozwodniony skorygowany(2) (w euro)0,6890,4480,241
Na 30 czerwca 2017Na 31 grudnia 2016ZmianaNa 30 czerwca 2017Na 31 marca 2017Zmiana
(4.226)(4.585)359Zadłużenie przemysłowe netto(2)(4.226)(5.112)886
(19.140)(24.048)4.908Zadłużenie(19.140)(21.156)2.016
19.95323.801(3.848)Całkowita dostępna płynność19.95321.576(1.623)
 SKORYGOWANY ZYSK EBIT
 • Rekordowe rezultaty w drugim kwartale, dzięki poprawie wyników Maserati, LATAM, EMEA i Komponentów i nadal doskonałym rezultatom NAFTY
 • Rekordowa marża Grupy na poziomie 6,7%, wyższa o 90 punktów bazowych
 • Podwoiła się marża Maserati z 6,2% do 14,2%
SKORYGOWANY ZYSK NETTO
 • Poprawa spowodowana solidnymi wynikami operacyjnymi
 • Zobowiązania finansowe netto spadły o 122 miliony euro do 369 milionów euro, głównie ze względu na stałe zmniejszanie zadłużenia brutto
 • Redukcja stawki podatku odzwierciedla zmiany, które nastąpiły w ciągu kwartału odnośnie pozycji fiskalnych za poprzednie lata obrachunkowe oraz poprawy wyników w EMEA i LATAM
 • Wyklucza pozytywny wpływ 75 milionów euro, związany głównie z uchyleniem zobowiązania za podatki pośrednie w Brazylii bez skutków fiskalnych, jak również odpisu aktywów z tytułu odroczonego podatku również w Brazylii
ZADŁUŻENIE PRZEMYSŁOWE NETTO
 • Spadek o 0,9 miliarda euro, głównie na skutek dodatnich przepływów pieniężnych zarządzania operacyjnego równych 2,9 miliarda euro, częściowo skompensowany przez inwestycje w wysokości 2,2 miliarda euro
 • Dostępna płynność pozostała na mocnym poziomie 20,0 miliardów euro, co dało spadek o 1,6 miliarda euro w porównaniu do marca 2017, głównie ze względu na zaplanowane zmniejszenie zadłużenia brutto o 1,4 miliarda euro
CEL 2017(3)
  Grupa potwierdza cele na bieżący rok:
 • Przychody netto między 115 a 120 miliardami euro
 • Skorygowany zysk EBIT > 7,0 miliardów euro
 • Skorygowany zysk netto > 3,0 miliardy euro
 • Zadłużenie przemysłowe netto < 2,5 miliarda euro
  (1) Sprzedaż ogółem obejmuje również sprzedaż dokonaną przez nieskonsolidowane spółki joint venture Grupy, natomiast skonsolidowana sprzedaż globalna obejmuje tylko tą dokonaną przez spółki skonsolidowane Grupy; (2)patrz strona 6, aby zapoznać się z uzgodnieniami pomiędzy skorygowanym zyskiem netto a Skorygowanym zyskiem EBIT , pomiędzy zyskiem netto a Skorygowanym zyskiem netto i pomiędzy EPS rozwodnionym a EPS rozwodnionym skorygowanym i strona 7, aby zapoznać się z uzgodnieniami pomiędzy zadłużeniem a zadłużeniem przemysłowym netto; (3)Dla Skorygowanego zysku EBIT i Skorygowanego zysku netto (dodatkowe pomiary “nie-GAAP”) nie są podawane cele do porównania dla pozycji w budżecie IFRS, ponieważ przychody i zobowiązania wykluczone z tych pozycji w oparciu o zastosowane przez Grupę kryteria są z definicji nieprzewidywalne i niepewne.