MENU
 • UDOSTĘPNIJ

Wyniki FCA po trzecim kwartale 2016

FCA zamknął trzeci kwartał na rekordowym poziomie 1,5 miliarda euro ze skorygowanym o 29% zyskiem EBIT, skorygowanym zyskiem netto równym 740 milionów euro i zyskiem netto wynoszącym 606 milionów euro. Marża Grupy ze skorygowanym zyskiem EBIT wzrosła o 130 punktów bazowych do 5,6%. Na rok bieżący cele skorygowano w górę.
 • Sprzedaż samochodów na poziomie globalnym wyniosła łącznie(1) 1.123.000 sztuk, utrzymując się zasadniczo na poziomie trzeciego kwartału 2015 roku. Marka Jeep uzyskała łączny(1) wzrost sprzedaży o 3% .
 • Przychody netto wyniosły 26,8 miliardów euro, utrzymując się na poziomie trzeciego kwartału 2015.
 • Skorygowany zysk EBIT wyniósł 1.500 miliona euro, wykazując wzrost o 29% oraz poprawę we wszystkich sektorach za wyjątkiem LATAM; EBIT wyniósł 1.341 milionów euro w stosunku do 225 milionów euro uzyskanych w analogicznym okresie 2015 roku.
 • Skorygowany zysk netto był ponad trzykrotnie wyższy i wyniósł 740 milionów euro; zysk netto był równy 606 milionów euro, osiągając wzrost o miliard euro w stosunku do trzeciego kwartału 2015 roku.
 • Zadłużenie przemysłowe netto wzrosło o 1,0 miliard euro w stosunku do sytuacji z czerwca 2016, głównie na skutek normalnej sezonowości kapitału obrotowego.
 • Rośnie do 12,5% udział w rynku (+30 pb) w Stanach Zjednoczonych i 6,1% (+40pb) w Europie; umocniła się pozycja lidera w Brazylii, gdzie osiągnięto udział w rynku na poziomie 18,6%

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES – Rezultaty finansowe

01.01 – 30.093- ci kwartał
20162015(2)Zmiana(w milionach euro, za wyjątkiem innych wskazań)20162015(2)Zmiana
3,487 3,4816 —%Ogółem sprzedaż(1)(w tysiącach sztuk) 1,123 1,138 (15)(1)%
 3,327 3,396(69)(2)%Sprzedaż skonsolidowana(1)(w tysiącach sztuk) 1,066 1,112 (46) (4)%
81,299 81,181 118 —%Przychody netto 26,83626,798 38 —%
3,7082,147 1,561 +73%EBIT 1,341 225 1,116 +496%
 4,507 3,264 1,243 +38% Skorygowany zysk EBIT(3)1,500 1,163 337 +29%
1,405 (103) 1,508n.m.(7) Zysk/(strata) netto 606 (387) 993 n.m.(7)
 1,977 613 1,364 +223% Skorygowany zysk netto(3) 740 210 530 +252%
0.890 (0.075) 0.965 n.m.(7) EPS rozwodniony (w euro) 0.388 (0.255) 0.643 n.m.(7)
1.256 0.399 0.857 +215% EPS rozwodniony skorygowany(3) (w euro) 0.474 0.140 0.334 +239%
 6,514 5,049(5) 1,465 Zadłużenie przemysłowe(3) 6,514 5,474(4) 1,040
 25,292 27,786(5) (2,494) Zadłużenie25,292 25,374(4) (82)
 23,19724,557(5) (1,360) Całkowita dostępna płynność 23,197 24,748(4) (1,551)
 SKORYGOWANY ZYSK EBIT
 • Trzeci rekordowy kwartał został osiągnięty dzięki stale utrzymującym się mocnym wynikom dla NAFTA i Komponentów, z istotną poprawą wyników dla APAC, Maserati i EMEA
 • LATAM prawie na równi, pomimo trudnych warunków na rynku
 • Marża NAFTA wzrosła do 7,6% z 6,7%
 • Marża powróciła to dwucyfrowej liczby dla Maserati (11,8%)
SKORYGOWANY ZYSK NETTO
 • Poprawa spowodowana przede wszystkim doskonałymi wynikami operacyjnymi.
 • Zobowiązania finansowe netto spadają o 93 milionów euro – do 528 milionów euro, głównie ze względu na zmniejszenie się zadłużenia brutto
 • Podatki odnoszące się do skorygowanego zysku netto zredukowały się do 232 milionów euro w stosunku do 332 milionów euro, głównie ze względu na większe wykorzystanie ulg podatkowych
ZADŁUŻENIE PRZEMYSŁOWE
 • Generowanie środków pieniężnych zarządzania operacyjnego równe jest 0,8 miliarda euro, z uwzględnieniem negatywnego wpływu sezonowego wzrostu kapitału obrotowego równego 1,2 miliarda euro
 • Inwestycje równe 2,0 miliardom euro, na poziomie trzeciego kwartału 2015
 • Dostępna płynność finansowa pozostała na mocnym poziomie 23,2 miliarda euro
CEL 2016Grupa podnosi cele na bieżący rok ze względu na mocne wyniki operacyjne za pierwsze dziewięć miesięcy:
 • Przychody netto> 112 miliardów euro (potwierdzone)
 • Skorygowany zysk EBIT(6)> 5,8 miliarda euro (w stosunku do > 5,5 miliardów euro)
 • Adjusted net profit(6) raised to > €2.3 billion from > €2.0 billion
 • Skorygowany zysk netto(6)> 2,3 miliarda euro (w stosunku do> 2,0 miliardów euro)
  1  Sprzedaż ogółem obejmuje również sprzedaż dokonaną przez nieskonsolidowane spółki joint venture Grupy, natomiast skonsolidowana sprzedaż globalna obejmuje tylko tą dokonaną przez spółki skonsolidowane Grupy2  Rezultaty Grupy zostały ponownie określone, aby wyłączyć Ferrari, zgodnie z prezentacją Ferrari- Discontinued Operation za rok obrachunkowy zamknięty na dzień 31 grudnia 2015; patrz strona 8,aby zapoznać się z uzgodnieniami pomiędzy aktualnymi rezultatami, a rezultatami opublikowanymi wcześniej 3  patrz strona 7, aby zapoznać się z uzgodnieniami pomiędzy skorygowanym zyskiem EBIT, a zyskiem EBIT, skorygowanym zyskiem netto i zyskiem netto, rozwodnionym skorygowanym zyskiem EPS a EPS rozwodnionym i strona 8, aby zapoznać się z uzgodnieniami pomiędzy zadłużeniem przemysłowym, a zadłużeniem 4  Na 30 czerwca 20165  Na 31 grudnia 2015 6  Takie dodatkowe pomiary podawane są jako “nie-GAAP”; nie są podawane cele do porównania dla pozycji w budżecie IFRS, ponieważ przychody i zobowiązania wynikające ze skorygowanego zysku EBITi ze skorygowanego zysku netto, w oparciu o zastosowane przez Grupę kryteria są z definicji nieprzewidywalne i niepewne 7  dana nie ma znaczącego wpływu.