MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Środowisko

100%

odpadów
niebezpiecznych
poddawane jest
recyklingowi
lub neutralizacji

o 40%

zredukowano zużycie
energii w przeliczeniu
na jeden wyprodukowany
samochód od 2005 r.

o 54%

zmniejszono ilość
odpadów, ścieków
oraz zużycie wody
na samochód
od 2000 roku

Polityka ochrony środowiska

Spółki Grupy FCA i jej zakłady odpowiadają za wpływ swoich produktów i procesów produkcyjnych na środowisko naturalne i czynią wszystko, aby zmniejszyć ich uciążliwość. Pomocne w osiąganiu tych celów są: przestrzeganie standardów środowiskowych, stosowanie surowców i materiałów przyjaznych środowisku, optymalizacja wykorzystania zasobów na etapie projektowania wyrobów i procesów, wytwarzanie produktów i stosowanie procesów jak najbardziej kompatybilnych ze środowiskiem, unikanie marnotrawstwa i segregacja odpadów umożliwiająca późniejszy recykling.
Podstawą zarządzania tym obszarem w fabrykach jest norma ISO 14001 będąca narzędziem spójności organizacyjnej i proceduralnej, a stosowane przepisy i normy odpowiadają najwyższym standardom światowym.
W 2012 r. FCA Poland Zakład Tychy, jako pierwsza polska fabryka w Grupie FCA, wdrożył także system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001, która dotyczy redukcji kosztów, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Efektem takiego podejścia jest osiągnięta w ciągu 10 lat blisko 40-proc. redukcja zużycia energii w przeliczeniu na jeden samochód. Uzyskanie tak dobrych wyników było możliwe dzięki identyfikacji strat, a także zwiększaniu świadomości pracowników i angażowaniu ich w projekty związane z oszczędzaniem energii.
W latach 2000-2015 FCA Poland Zakład Tychy konsekwentnie zmniejszały negatywne oddziaływanie na środowisko, osiągając poniższe rezultaty: o 54% zredukowano ilość wytwarzanych w procesie produkcyjnym odpadów ogółem w przeliczeniu na samochód – z 35,2 kg na sam. do 16,17 (od 2008 r. wszystkie niebezpieczne odpady są poddawane recyklingowi lub neutralizacji i żaden nie jest składowany). O 52% zmniejszono ilość ścieków (z 2,27 m3/sam. do 1,08) oraz o 52% zużycie wody do celów technologicznych (z 2,31 m3/sam. do 1,12). Emisja do atmosfery LZO (lotnych związków organicznych) z procesu malowania nadwozi jest systematycznie obniżana i jest znacznie niższa od wartości dopuszczalnych.